Жители Некрасовки смогут переждать жару в «комнате прохлады»

http://golos-nekrasovki.ru/zhiteli-nekrasovki-smogut-perezhdat-zharu-v-komnate-prohlady/